Enerji Yöneticiliği

 

Binalarda Enerji Yönetimi Nedir ve Nasıl Oluşur?

Enerji Nedir ve Kaç Çeşit Enerji Vardır?

Enerji Nedir? Bir sistemin, kendi dışıda etkinlik üretme yeteneğdir.(Max Planck )

Enerji Çeşitleri Nedir?

Mekanik Enerji (Potansiyel ve kinetik enerji)

Termik Enerji,

Kimyasal Enerji,

Fiziksel Enerji,

Elektromagnetik Enerji,

Elektrik Enerjisidir.

Tasarruf ve Verimlilik Nedir ve Aralarındaki Fark Nedir ?

Enerji Tasarrufu: Üretimi düşürmeden enerji talep seviyesini düşürmek, enerji kayıplarını en aza indirmek.

Enerji Verimliliği: Tek tek bütün operasyonlarda enerji tüketimini düşürecek optimizasyon tekniklerini uygulamak.

Genel bir açıklama;

Enerji tasarrufu, gün sonunda personelin PC’sini kapatıp giderken enerji tasarrufu yaptığını bilincini edinmesi kadar kolaydır. Enerji tasarrufunun diğer bir ölçeği, verimli üretim makineleri ve enerji yönetim kontrol ekipmanları yatırımlarından sağlanmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji yönetim sisteminde ilk adım olarak CO2 emisyonlarının azaltılması benimsenmeli ve bu konuda da tüm çalışmalara katılan kişi ve birimlere tam destek verilmelidir.

Enerjiyi Niçin Yönetiyoruz? Enerji yönetim programının aktif olarak başlatılmasının ana nedenleri?

1. Karı arttırmak,

2. Daha düşük işletme ve üretim maliyeti,

3. Ürün ve hizmetleri geliştirmek,

4. Çalışma şartlarını güncelleştirme,

5. İşletmenin çevreye olan etkilerini azaltmaktır.

Yönetim nedir?

Yönetim bilimcilerinin hem fikir oldukları tanıma göre Yönetim, örgütün sahip olduğu madde ve insan kaynaklarını kullanarak, örgüt amacını gerçekleştirme bilim ve sanatıdır.

Bir başka deyişle Yönetim, bir örgütte, önceden belirlenmiş işleri yapmak üzere bir araya getirilen insanları örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir şeklinde de tanımlanmaktadır.

Yönetim nedir?

Bir yönetici ile bir uzman arasında ne gibi fark vardır?

Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimseye uzman denir.

Yönetim alt birimleri ile iyi sonuçlar almayı kapsar,

Yönetim bir hedefe ulaşmak için tüm faaliyetleri kapsayan bir rapor yapmayı kapsar,

Yöneticinin ana görevi, uzman bir kişiye etkili bir iş verebilmektir,

P.D.C.A döngüsü, yönetimin amacına ulaşmasında tam yetkili ve sorumlu olarak ihtiyaçları giderir.

Enerji Yöneticisi Atanması

500 TEP ve 20.000 metrekareden büyük ticari binalarda üzeri enerji tüketen ticari binalarda bir enerji yöneticisi görevlendirir veya bir enerji yöneticisinden hizmet alır,

Kanun gereği enerji yöneticisi bulundurulması zorunlu hale gelmişir. Atama enerji yönetim sisteminin ilk adımı.

Enerji Yöneticisi Kimdir?

Enerji Yöneticisi Kimdir? Endüstriyel işetmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiye denir.

Enerji Yönetimi Nedir? Enerji kaynaklarını ve enerjinin verimli kullanımasını sağamak üzere yürütülen eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri demektir.

Enerji Yöneticisinin Görevleri (Planlama ve Organizasyon)

Tesisin Enerji Planını hazırlamak,

Enerji tüketim değerlerini izlemek ve yorum yapmak,

Hedefleri belirleyip takip etmek,

Aylık fatura değerlerini izlemek,

Yüksek enerji tüketen birimleri izleyerek yorumlamak ve öneriler getirmek,

Enerji Yönetim Komitesini oluşurmak ve organize etmek,

Tesisin acil enerji durum planını hazırlamaktır.

Enerji Yöneticisinin Görevleri (Bütçe ve Proje Programlarını Yapmak)

Tesisin enerji bütçesi çalışmalarını hazırlayarak genel bütçeye yardımcı olmak,

Enerji projeleri için fon bulmak,

Değişen Enerji fiyatlarını hesaplamak,

Enerji Projelerinin finansman durumlarından haberdar olmaktır.

Komisyon Başkanı- Mekanik Bakım Sorumlusu- Elektrik Bakım Sorumlusu -Finansman Sorumlusu- Enerji Yöneticisi

Enerji Yöneticisinin Görevleri (Yönetim)

Enerji raporu hazırlamak,

Enerji politikalarını oluşurmak ve yayınlamak,

Enerji programı kolay anlaşılması için yılı gösterim sayfası hazırlamak,

Enerji ödül programı hazırlamak,

Altyapı hizmetleri kontratı görüşmelerine katılmak,

Öneri sistemi içerisinde verilen enerji önerilerini değerlendirmek ve gözden geçirmektir.

Enerji Yöneticisinin Görevleri (Yönetim Programı)

Pik durumunda yük-kesme programının hazırlanması

Bir enerji olasıı programını hazılamak ve ilerletmek,

Bir enerji etüt programını yönetmek,

Önleyici bakım programını izlemek,

Bir temel ölçme programı başlatmak,

Enerji hizmeti veren bir programa katılmak,

Tesisteki enerji-verimli donanımları tedarik etmek ve yer değiştirme prosedürünü hazılamak,

Enerji tasarruf Performans kontratlarını gerçekleştirmektir.

Enerji Verimlilik Organizasyonu

İşetmenin büyüklüğü ve tipi ne olursa olsun, aşağıdaki 4 madde başarılı bir enerji yönetim programı için gereklidir.

1. Üst yönetimin sorumluluğu,

2. Program için sorumlu ve sorumlulukları açıkça planlanması

3. Gerçekçi hedefler tanımlama,

4. Program planlaması ve uygulamasıdır.

ENERJİ KOMİSYONU Enerjiler Miktar (Kg,Sm3,kWh) Birim Fiyatları(Kg,Sm3,kWh/Kuruş Maliyet (Kg,Sm3,kWh/TL) Toplam Fiyat (TL) Kömür 125 34,8 4,350 Elektrik 245 18,35 4,496 Doğl Gaz 187 79,98 14,957 Toplam 23,83

TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Hesaplaması

TEP Çeviri Formülü:

1Ton Petrol’ün Kalorifik Değeri=10.000.000 kcal/ton

TEP=Enerji Miktarı x Kalori Değri/10.000.000

TEPkömür =125x4.300/10.000.000=0,054

TEPElektrik =245x860/10.000.000=0,021

TEPDoğal Gaz=187x8.250/10.000.000=1,54

Kullanılan Enerjilerin Maliyet Yapısı

Tesiste tüketilen tüm enerji kaynakları fatura değeri üzerinden hesaplanarak tesiste enerji maliyetinin seviyesi belirlenir ve ileride yapılacak tasarruf çalışmaları ile hangi seviyelere gelindiği orantısal olarak tespit edilir. Hesaplama da bir tablo şeklinde hazılanır.

Enerji Verimlilik Organizasyonu (Üst Yöetimin Sorumluluğu)

Bir enerji yönetim programı iyi gelişen bir işletmede yönetimin ve çalışanların katılım ve sorumluluğu ile güçlü bir araç olur.

Program üst yönetimin tüm desteği ve ilgili katılım ile açı olarak anlatılmalı ve görünür örneklerle sadece programı başlangıcında değl, program süresince de çalışanlara kanıtlanmalıdır.

Ünite yöneticileri etkin bir enerji yönetim programı için ikna edilmeli ve sorumlulukları hakkında tam bilgi sahibi olmalıdırlar.

Program genel müdür tarafından da güçlü bir politika ile başatılmalıdır. Bunu bir sunumla birlikte etkin enerji kullanımı amaçlarını çalışanlara açıklanması takip edilmelidir.

Enerji Verimlilik Organizasyonu (Hedef Belirleme)

HEDEF(Gn.Md.Hedefi)

Hedef Özellikleri;

Özgün,

Ölçülebilir,

Başarılabilir,

Gerçekçi,

Zamanlı olmalıdır.

Enerji Politikaları

Bir enerji politikası şu önemli noktalara hitap etmelidir;

1. Enerji yönetimi için sorumluluk,

2. İşetmenin enerji performansıiçin genişkapsamlıhedefler,

3. İleme ve sürekli gözden geçirme için gereksinimler,

4. İsan kaynaklarıve eğtim sorumluluğ,

5. Daha genişişveya sürekli gelişn proses şrtlarıa uygun olarak enerji yönetiminin entegrasyonu,

6. Ekonomik yatıı kriterleri,

7. Yeni ana yatıılarla bütünleşişenerji etkinliğ,

8. Enerji yönetim programıiçin prosedürlerin raporlanması

9. Çevre politikasıve programlarıile bütünleşe

Politika Oluşturmak

Sorumluluğn Açılanması; Şrketinizin çevre stratejisinin bir parçasıolarak, enerji yönetimine olan bağıığıııve sorumluluğmuzu, binalarııda, fabrikalarııda ve ekipmanlarııda maliyet verimliliğ ile uygulayacağıııtaahhüt ederiz.

Politika;(Enerji tüketimini kontrol etmek için politikamı)

1. Gereksiz harcamalardan kaçımak,

2. Maliyet verimliliğni, üretkenliğ ve çalışa şrtlarııgelişirmek,

3. Çevreyi korumak,

4. Fosil yakıları kullanı süresini uzatmaktı.

Amaçlar;(Uzun dönem amaçlarıı)

1. En ekonomik fiyatlarla yakı almak,

2. Pratik olarak yakılarıen etkin şkilde kullanmak,

3. Kirlilik miktarııazaltmak, özellikle enerji tüketimi sebepli CO2 emisyonunu azaltmak,

4. Mümkün olduğnca fosil yakılara olan bağılıığıazaltarak, yerine yenilebilir enerji kaynaklarııve yan ürünleri kullanmak.

Strateji Oluşturma

Enerji Yönetim sisteminin olgunlaşasıiçin, strateji periyodik olarak yeniden gözden geçirilmeli, işetme amaçlarıdaki değşklikler ve işplanlarıda yer almalıı.

İşetmede üretim programıile bütünleşişstrateji olarak,ticari yönden hassas bilgiler içerebilir ve herkesin bilgisine açı bir tüketim olarak planlanmaz.

Şrket için Stratejik Plan Yapma Çalışmaları

Enerji güvenliğ mümkünlüğ (yıdan yıa),

Enerji tüketimini azaltmak için hareket planı

Enerji artışarıdan oluşn maliyetleri önleme hareket planı

Emisyon önleme planı

Enerji tasarrufu için alıacak önlemlerin etki (Kcal/TL),

Üretim artışıiçin tahmini çalışalar(Kcal/Ton ürün),

Ürün verimliliğnin artışıiçin tahmin (% veya Ton/Ay),

Her bir ürün için üretim programıı uygunluğn artııması

Gerçek programla ürün akışıaltıda kontrol

Önlemler için yatıı tahmini,

Rakip firmalarla mukayese(benchmarking)

Enerji tüketimi(Kcal/Ton ürün),

Amaç için hedef (Kcal/ ton ürün; TL/Ton ürün),

Yüksek teknolojinin transfer edilmesidir.

Raporlama

İleme sisteminin amacıfaydalıbilgileri toplamaktı. Raporlamanı amacıise; doğu ve gerçek bilgileri kullanıabilir olarak müşerilere sunmaktı.

İşetmede talebi karşıayacak normda hazılanmışenerji raporlarıyeterli olabilir. Enerji işeri ile uğaşn insanları raporlarla beslenmesi genel bir kuraldı.

Maliyeciler için bu raporlar çok önemlidir.

Üretim üniteleri için bu raporlarda önemlidir.

Her Enerji Yöneticisi kendi üretim prosesine göre bir rapor formatıhazılayabilir.

Rapor;

Günlük,

Haftalık,

Aylık,

Yıllık olabilir.

Enerji Verimlilik Organizasyonu (İleme)

İleme; proseslerde ölçümler ve kaydedilen bilgilerdir. Bunlarıperformans raporlarıtakip etmektedir. Bununla birlikte proseslerde enerji verimliliğni iyileşirmek için veri ve diğr bilgiler kullanıarak prosesler kontrol altıa alıı. Birçok kuruluşu mükemmel izleme yazıılarıbulunmaktadı.

Oluşurulan Küçük Takım Çalışmaları

Enerji tasarruf çalışalarıda tüm işetmelerde seferberlik ilan edilerek yapıaması hedefe ulaşada çok önemlidir. Bu nedenle çalışalara işileri katıııoluşurulan ve tüm üretim aşmalarııkapsayan küçük takılar halinde belirlenen tasarruf önlemlerini paylaşn bir dağıı içinde yapımasıilk adı olmalıı.

Mevcut Durum Analizi
 
Birimler/EnerjilerÜretim(Ton)Doğl Gaz(Sm3)Elektrik(kWh)Fuel-Oil(Kg)Toplam Enerji(Kcal)Tüketilen Enerji (TEP)Kalori Değrleri8.250 Kcal/Sm3860 Kcal/kWh9.860 Kcal/KgA Birimi250120500752.159.5000,22B Birimi200100650892.261.5400,23C Birimi300150780992.884.4400,29ΣEnerji Tüketimi3.052.500 1.659.8002.593.1807.305.4800,74SET(Kcal/Türün)9.741

Tesisin genel durumunu çıartmak işemidir. Buda diğr adıile ‘enerji etüdü’ yapmaktı.

Kullanıan Enerjiler: Tesiste hangi çeşt enerjilerin kullanıdığıı tespitidir. Burada miktar çok önemlidir. Sebebi de tesisin TEP olarak hangi seviyede olduğnu tespit etmektir. Kullanıan enerjiler;

Elektrik

Satı alıan,

Tesiste üretilen elektrik,

Doğl gaz,

Fuel-Oil,

Kömür,

LPG,

Mazot, benzin, nafta,

Satı alıan su,

Vb.

Enerji Tüketimi Hesaplaması

Hesaplama Yöntemi:

A Birimi= (120x8.250)+(500x860)+(75x9.860)=2.159.500 Kcal

A Birimi=2.159.500/10.000.000=0,22 TEP

ΣET=3.052.500+1.659.800+2.593.180=7.305.480 Kcal

SET=7.305.480/ 750=9741 Kcal/Türün

Enerji Yoğunluğu Nedir?

Dünyada ülke ve tesislerin enerji tüketimini bir değrle tanılamak için kullanıı.

Buda ‘Enerji Yoğnluğ’ olarak tarif edilmektedir. Hesaplama formülü ise;

EY= Tüketilen Enerji / Tesisin gerçekleşirdiğ yılı ciro miktarı

Örnek:

6750 TL Yılı ciro miktarıı.

EY= 1,615/ 6750 =2,39

Enerji Verimliliğinde Sürdürülebilirlik

Çevre performansı

Çevre performans endeksi,

Enerji tüketimi,

Ekonomik performans,

Sosyal performans.

3E Prensibi

ENERJİ ve PARA TASARRUFUNDA 3E STRATEJİSİ

Energy ,Efficiency, Earning (Enerji-Verimlilik-Kar)

P.D.C.A Dögüü

1-İk Adı: Plan Yapmak

Yapımasıgereken bir işveya sistem için karar verilmesi,

Yapıacak işiçin bir hedef belirlenir,

Planıbaşrmanı en iyi yolu hedefi belli olan plandı.

2- İinci Adı: Uygulama

Çalışnlarıuygulanacak yöntem ve yollar için bilgilendirmek,

Yöntem ve yolları uygulanması

Sonraki adı için ölçümlerin veya tüketimlerin belirlenmesidir.

3- Üçüncü Adı: Kontrol

Mevcut durumu belirlemek ve sonuçlarıonaylamak,

Mevcut durum doğulanmasısonucu plan yapıı,

Ayrıa, çeştli veri sonuçları tahminlerinin doğuluğnun belirlenmesidir.

Tüketilen enerjinin belirlenen hedefin altıda olup olmadığıı kontrolüdür.

4-Dördüncü Adı: Hareket

Dördüncü adı sonuçları değrlendirerek birinci adıa dönülmesidir, plana yeni aktivitelerin ilave edilmesi ve planı yeniden yapıandıımasıı.

Bir işem doğulandığıda uygulamaya geçilmelidir,

Plan içinde normal olmayan işemler için yeniden eğtim ve normal uygulamaya geçilmesini sağamak,

Uygulama yollarıı birinde bir aksaklı varise, bir organizasyon veya yol çalışasıile düzeltilebilir.

SWOT ANALİZİ

Mukayese

Yapıan çalışalarda benzer binaları enerji tüketimleri ile mukayese edilmesi, çalışaları sonuç göstergeleri üzerinde etkisi olmasıı.

Sonuçları doğuluğ açııdan da mukayese önemlidir.

SANKEY Diyagramı

Enerji Yöetiminde Bakı

Enerjinin korunmasıda bakı maliyetlerin düşrülmesi için ilk sıada ele alımasıgereken yöntemdir. Tüm bina ve sanayi sektöründe bakı sisteminin dünya standartlarıölçüsünde uygulanmasıla hem enerji tüketimi hem de maliyetlerde büyük azalmalar olduğ görülmüşür. Bu nedenle yapıacak bakı programıenerji yönetim sisteminin bir parçasıolarak ele alımalıı. Bu sistemin ilk adııtesisin günlük, aylı kontrolünden geçmektedir. Tesislerde bu işem için ‘denetçi’ bulundurmalıve yapacaklarıkontrolleri yönetim dikkate alımasısağanmalıı. 4 çeşt bakı vardı.

Önleyici Bakı,

Rutin Bakı,

ProgramlıBakı,

Acil Bakıdı.

Bakıı Öemi

TPM uygulanmasıile ödül kazanmış200 şrketin aldığıve JIPM tarafıdan yayılanan sonuçlar söyle.

Üretim verimliliğnde artış=1.5 kat

Arıalarda azalma =1/100 - 1/150

Hurda da azalma =%90

İşkazalarıda azalma= %100

Bakı maliyetlerinde azalma= %30

Şkâyetlerde azalma= %75-%100

Stok seviyelerinde düşş %50

Çevre kirliliğnin azaltıması % 100

PROSES VE SİTEM OPTİİASYONU

Enerji Dağıı Sistemi

Enerji Yöetim Sistemi Dögüü

Bilgisayar Destekli Enerji Yöetim Sistemi

Enerji Yöetim Sistemi Temel Fonksiyonları

ENERJİ KONTROL MERKEZİ

Her enerji yönetim alt sistemi kendi açııdan optimizasyona gider. Bir bütün olarak tüm sistemin optimizasyonu bütün alt sistemlerin biri birleri üzerine etkisi göz önüne alıarak yapıabilir. Enerji yönetiminde belirlenen hedeflerin takibi merkezi bir koordinasyonla sağanabilir.

Uzun ve kıa dönemli yönetim optimizasyon, ve kontrol kararlarıenerji yönetim sisteminde merkezi olarak sağanı. Anlı yönetim kararları optimizasyon ve kontrol operasyon merkezlerinde sağanı. Enerji yönetiminde özellikle elektrik ve gaz yönetimi biri birlerini çok etkiledikleri için, operasyonel anlı kararları biri birleri üzerine etkisi göz önüne alıarak yapımalıı. Enerji kontrol merkezi bu bakışaçııla elektrik ve gaz ağıkontrolünü merkezi kıar.

En Geniş Kapsamlı Enerji Yöetimi Oluşurmanı AdılarııŞöle Sıalayabiliriz;

Stratejik İşPlanıa enerji verimliliğ çalışalarıiçin hedef konulması

Stratejik İşPlanıı onaylanmasıile çalışalara başamak,

Enerji yönetiminden sorumlu bir çalışnı belirlenmesi ve sorumluluk verilmesi,

Yol haritasıı hazılanması

İşetmeye duyuru yapıması

Enerji komisyonunun oluşurulması

Komisyonun çalışa programıı belirlenmesi,

Enerji yönetiminden sorumlu çalışnı Enerji Yöneticisi Sertifikasıbulunmalıı.

Ön Değerlendirme

Tüm Çalışnları Enerji Yönetimi ilgili fikir ve görüşerinin belirlenmesi,

Bu doğultuda strateji planıı yenilenmesi,

Final Raporu

Fabrika Komisyonuna Sunum

Değrlendirme ve Karar Verme

Alt Komisyona Sunma

Çalışnlara Sunma

Fabrika Genelinde Sunma

Sonuç (Enerji Soruları)

Enerji Yönetimine başamadan sorgulanmasıgereken hususlar;

1. Enerji Nedir?

2. Enerji tüketimi ile ilgili en temel problem nedir?

3. Geçmişe hangi tür enerji kaynaklarıkullanııordu?

4. Gelecekte hangi tür enerji kaynaklarıkullanıabilir?

5. Enerji tüketiminde hılıartışarı ana nedeni ne olabilir?

6. Enerji yokluğ; ne zaman bir sorun olarak karşııa çıacak?

7. Enerji tüketim miktarıile dünya nüfusu arasıdaki ilişi nedir?

8. Daha ne kadar enerjiye sahibiz?

9. Enerji güvenliğ, ekonomik gelişe ve çevre problemleri arasıdaki fark, ülkeniz ile diğr gelişişülkeler arasıda nedir?

10. İşetmenizde çözülmesi gereken problemler nelerdir?

Sonuç (Yönetim Soruları

Yönetim Soruları

1. Yönetim nedir?

2. Uzun dönem planlarııınası yaparsıı?

3. Yılı planııınası yaparsıı?

4. İi bir lider olarak, çalışnlarıı için nası aktif olabilirsiniz?

5. Alt yöneticilerinizi nası koordine edersiniz?

6. Bir insanı işe kendini gösterebileceğ yeteneğ nedir?

7. İi bir lider olabilmek için ne gibi roller gerekir?

8. Küçük grup aktiviteleri nelerdir?

Sonuç (Enerji Tasarrufu Soruları

1. Bu sene enerji tüketiminin artmasıı nedeni nedir?

2. İşetmeniz için enerji tasarrufu organizasyonu nası uyarlanabilir?

3. Enerji tasarruf faaliyetlerinin yükseltilmesindeki ana etken nedir?

4. Enerji tasarruf faaliyetlerinin yükseltilmesindeki ana etken nedir?

5. Enerji tasarrufuna yardıcıolabilecek diğr faaliyetler hakkıda ne düşnüyorsunuz?

6. İşetmenizde enerji bazlıöncelikle çözülmesi gereken problem nedir?

7. Enerji tasarrufu aktiviteleri için hedeflere nası karar veririz?

 

SONUÇ

ÖDÜL

1. BaşrıPerformans Ödülü,

2. Çalışnlara güven hediyesi,

3. Tüm çalışnlarıenerjinin verimli kullanımasıyönünde bilinçlendirmektir.

SUNUM

1. Final Raporu

2. Fabrika Komisyonuna Sunum

3. Değrlendirme ve Karar Verme

4. Alt Komisyona Sunma

5. Çalışanlara Sunma

6. Fabrika Genelinde Sunma

ENERJİ PARADIR

ekb uzmanı enerji kimlik belgesi enerji verimliliği enerji kimlik belgesi bursa
termal kamera kiralama